Reisitingimused

Reisitingimused Mainor Meelise korraldatud reisidel
Teenus- ja broneerimistasude normaalhinnad
 

OÜ Mainor Meelis ÜLDISED REISITINGIMUSED.

1. MÕISTED
1.1. Reisija – Mainor Meelise poolt korraldatud reisil osaleja või Mainor Meelise poolt pakutud Reisiteenuse tarbija
1.3. Vahendaja - Reisiteenuste (reisipaketid, reisipiletid, reisikindlustus, kontserdi- ja muude ürituste piletid (sh mäepiletid), viisade vormistamine, majutusteenus, teenustasud) volitatud edasimüüja .
Vahendaja korraldab ja vahendab reisiteenuse lepinguid ja sõlmib neid reisiteenuse osutaja nimel ja tingimustel.

2. MÜÜGITEHINGU LEPING
2.1. Mainor Meelis (MM) ja Reisija on seotud lepinguga, mille tingimused on määratud käesoleva dokumendiga ja mille objektiks on MM poolt esitatud pakkumises, kinnituses voi arves esitatud teenused;
2.2. Reisijapoolseks nõustumiseks MM reisitingimustega ja lepingu aksepteerimiseks Reisija poolt loetakse: suulist voi kirjalikku tellimuse esitamist, pakkumise kinnitamist, samuti MM poolt esitatud arve tasumist. Lepingu aksepteerimine tähendab ka nõustumist MM poolt pakutava teenuse kohta käiva informatsiooniga, mida MM Reisijale teatanud või mis on avaldatud teenuse kohta MM kodulehel.

3. MM KOHUSTUSED JA VASTUTUS
3.1. Vahendajana kohustub MM järgima kõiki teenuse tegeliku osutaja (muu reisikorraldaja, transpordiettevõte, majutusasutus) poolt seatud tingimusi teenuse tellimis-, tasumis-, tühistamis- ja toimumistingimuste kohta.
3.2.Vahendajana kohustub MM pakkuma adekvaatset informatsiooni ostetava teenuse kohta.
3.3. Reisikorraldajana vastutab MM selle eest, et reis vastaks kirjeldusele ja Reisijale antud lubadustele;
3.4. MM kohustub kompenseerima Reisijale tekitatud kahju juhul, kui reis ebaõnnestub MM süül. Reisi ebaõnnestumiseks ei saa lugeda reisi kui terviku seisukohalt väheolulisi muutusi, mida sihtkohta ja reisi iseloomu arvestades on võidud eeldada.
3.5. MM ei vastuta selle eest, kui Reisija ei ole rahul teenusega, mille otseseks osutajaks ei ole MM (vaid sihtkoha hotell, reisibüroo, vedaja), samuti teenust osutava firma poolt edastatud informatsiooni õigsuse eest. Kui Reisija ei ole rahul MM poolt vahendatud teenusega, tuleb esmane kaebus esitada teenuse vahetule osutajale.
MM kohustub vajadusel abistama Reisijat teenuse osutajaga kontakti saavutamisel.
3.6.Vahendatavate teenuste hulka kuuluvad ka viisateenused: MM vastutab vormistamise tehnilise külje eest, konsulaadipoolse viisa mitteandmise eest MM ei vastuta ja sellest tulenevat reisi ärajäämist loetakse Reisijapoolseks teenusest loobumiseks.

4. REISIJA KOHUSTUSED JA VASTUTUS
4.1. Reisijal on kohustus enne tellimuse esitamist põhjalikult tutvuda nimetatud reisikirjelduse ja reisitingimustega
ning vajaduse korral küsida selgitusi.

5. MM ÕIGUSED
5.1. Reisikorraldajana jätab MM endale õiguse teha muudatusi reisiprogrammis, kui seda tingivad temast mitteolenevad pohjused, kuid tingimusel, et reisi kvaliteet ja iseloom sellest oluliselt ei muutu. Muudatusetest reisiprogrammis tuleb Reisijat teavitada viivitamatult.
5.2. Reisikorraldajana jätab MM endale õiguse reis ära jätta, kui reisile ei ole kogunenud nõutud arv reisijaid. Reisikorraldajana kohustub MM reisi ärajäämisest Reisijale viivitamatule teatama.

6. REISI HIND
6.1. Reisi hinnas sisalduvad ainult need teenused, mis on loetletud vastavat reisi kirjeldavates materjalides.
6.2. Kui Reisija ei kasuta mõnd hinnas sisalduvat teenust, pole tal õigust hinnaalanduseks või selle teenuse kompenseerimisele.
6.3. Reisikorraldajana on MM-l õigus tõsta (ja vastavalt kohustus langetada) reisi hinda, kui seda tingivad muudatused, mida tal ei ole võimalik ette näha ja mis otseselt temast ei olene: muutuvad valuutakursid, Eesti või sihtkohamaa maksud, transpordikompanii või majutusasutuse hindade muutus.

7. KINDLUSTUS
7.1.Reisibüroo poolt osutatud või vahendatud teenuse või toote (reisipakett, transpordipilet vm) hinna sisse ei kuulu reeglina kindlustust, va juhul, kui see on teenuse kirjelduses eraldi välja toodud.
7.2.Reisijal on õigus saada informatsiooni erinevate reisi-, tervise- ja pagasikindlustusliikide kohta enne müügilepingu sõlmimist;
7.3.Kindlustuse ostmata jätmisel jäävad Reisija kanda kõik võimalikud materiaalsed lisakulutused, mis võivad Reisijal tekkida reisi ajal või enne reisi seoses õnnetusjuhtumi, haiguse kuriteo jms.

8.TELLIMUSE MUUTMINE VÕI ANNULLEERIMINE
8.1. Reisibüroo teenustest loobumine või nende muutmine peale seda, kui on sõlmitud leping Reisija ja MM vahel, toob reeglina endaga kaasa materiaalseid kulutusi
8.2. Volitatud edasimüüjana järgib MM reisikorraldaja, transpordiettevotte või majutusasutuse ettekirjutusi tellimuste muutmise ja tühistamise osas.
8.3.Reisikorraldajana kehtestab MM oma reisipakettidele muutmis- ja tühistamistingimused, millega on Reisijal lepingut sõlmides alati voimalus tutvuda.
8.4. Reisija poolt aksepteeritud teenustest loobumise korral on MM õigus nõuda tehtud kulutuste ja reisibüroole tekitatud kahju kompenseerimist.
8.5. Lepingu tühistamise korral Reisija pooolt ei kuulu tagastamisele reisibüroo hinnakirjas või reisitingimustega sätestatud bürookulud ja teenustasud.

9.PRETENSIOONID. KAHJUDE KOMPENSEERIMINE
9.1.Võimalikule kompenseerimisele kuuluvad ainult MM kui teenuse osutaja tegevuse või tegevusetuse tõttu tekkinud kahjud (vt. p. 3.5. ja 3.6)
9.2.Kui Reisija pole MM poolt osutatud teenusega rahul ja soovib saada kompensatsiooni, tuleb pretensioonid esitada kas reisi ajal voi hiljemalt. 7 päeva peale reisi toimumist. Rahalised nõuded peavad olema dokumentaalselt tõestatud.
9.3.Hüvitis on alati proportsionaalne vea suurusega kogu teenuse maksumuse suhtes. Kui puudus kõrvaldatakse ja kahju korvatakse sihtpunktis, ei ole reisijal õigust nõuda teistkordset kahjude korvamist Eestis.
9.4. Reisitingimuste tõlgendamisest tulenevad erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste teel Reisija ja MM vahel. Kui kokkulepet ei ole voimalik saavutada, lahendatakse erimeelsused Eesti Vabariigi seadusandlusega ettenähtud korras.

  
Reisitingimused Mainor Meelise korraldatud reisidel, suusareisidel.

Lisaks OÜ Mainor Meelise Üldistele Reisitingimustele kehtivad Mainor Meelise korraldatud reiside broneerimisel, tasumisel ja annulleerimisel järgmised reeglid ja mõisted.

1. MÕISTED
1.1 Reisikorraldaja – OÜ Mainor Meelis
2.MÜÜGITEHINGU LEPING
2.1.Reisija ja Reisikorraldaja vaheline leping muutub siduvaks hetkel, kui Reisija on valinud talle sobiva reisi ja tasunud ettemaksu alljärgnevalt:
2.1.1.Kui reisini on rohkem kui 30 päeva, tuleb 4 päeva jooksul tasuda ettemaks reisikirjelduses ja konkreetse reisi tingimustega sätestatud summas. Reisi kogumaksumus tuleb tasuda hiljemalt 30 päeva enne reisi kui konkreetses reisikirjelduses ei ole märgitud teisiti.
2.2.2. Kui reisini on 15 – 30 päeva, tuleb reisi kogumaksumus tasuda 3 tööpäeva jooksul.
2.2.3. Kui reisini on vähem kui 15 päeva, tuleb reisi kogumaksumus tasuda koheselt.
2.2. Arve mittetasumise korral on Reisikorraldajal õigus broneering tühistada.
2.3. Täiskasvanu tähendab pakettreisi eest täishinda maksvat reisijat
2.4. Laps tähendab last vanuses 2 – 14 a (k.a)
2.5. Imik tähendab last vanuses 0 – 2 a (v.a)

3. REISIKORRALDAJA ÕIGUSED, KOHUSTUSED JA VASTUTUS
3.1.Reisikorraldaja ei vastuta:
3.1.1. kui ilm reisi sihtpunktis ei vasta paljude aastate keskmistele näitajatele;
3.1.2. kahju eest, mille on põhjustanud reisikorraldajast sõltumatud asjaolud, nn force majeure;
3.1.3. lendude ja bussitranspordi tehnilise korralduse eest;
3.1.4 kui sihtkohariik keeldub reisijat maale lubamast vajalike dokumentide puudumise või ebapiisavate dokumentide tõttu
3.1.5. kui transpordi ajal Reisijal läheb kaduma või hilineb sihtkohta pagas. Sellisel juhul vastutab Vedaja. Tekkinud kahjude hüvitamiseks soovitab Reisikorraldaja sõlmida pagasikindlustuse;

4.REISIJA KOHUSTUSED JA VASTUTUS
4.1. Reisijal on kohustus järgida reisi puudutavaid juhendeid ja reegleid, samuti hotellide ja transpordivahendite sisekorra eeskirju ning ametivõimude ettekirjutusi
4.2.Reisija ei tohi oma käitumisega häirida teisi kaasreisijaid. Seda reeglit rikkunud Reisijat võidakse reisile mitte lubada või reisilt kõrvaldada ja tal ei ole õigust reisi maksumuse tagasisaamisele
4.3.Reisija vastutab materiaalselt kahju eest, mida tema tahtlik või hoolimatu tegevus põhjustab Reisikorraldajale, kaasreisijatele või kolmandatele isikutele.
4.4.Reisija vastutab oma reisidokumentide olemasoleku ja nõuetele vastavuse eest kogu reisi vältel. Täiendavad Reisikorraldaja kulud, mis võivad tekkida Reisija dokumentide kadumisest või nende nõuetele mittevastavusest juhul, kui puudused ei ole põhjustatud Reisikorraldaja poolt, korvab Reisija.
4.5.Kui Reisija reisi ajal haigestub, temaga juhtub õnnetus, ta satub kuriteo ohvriks vms, abistab Reisikorraldaja teda nii ravi kiirel organiseerimisel kui (vajaduse korral) ennetähtaegse tagasisõidu korraldamisel. Kõik antud olukordadest tulenevad kulud tasub Reisija või kindlustuse olemasolul kindlustuskompanii vastavalt kindlustusvõtja ja kindlustuskompanii omavahelisele lepingule.
4.6. Reisijal lasub omavastutus reisikindlustuse hankimisel.
4.7. Grupireisi tellinud grupijuhi kohustused:
4.7.1. Grupijuht vastutab grupi informeerituse eest kõikides reisiga seotud küsimustes
4.7.2.Grupijuhi kohustus on koostada grupinimekiri, aidata ööbimiskohtades reisijuhil majutada reisijaid, vastutada distsipliini eest, teavitada gruppi võimalikest reisil ettetulevatest muudatustest.

5.REISI HIND JA HINNAMUUTUSED
5.1 Kõik Reisikorraldaja poolt kehtestatud soodushinnad (mõne kampaania käigus, nn viimase hetke hinnaga jne) kehtivad ainult uutele broneeringutele, soodustustel ei ole tagasiulatuvat jõudu.
5.2.Lastele ei kehti hinnasoodustustega reisi puhul muud allahindlused ja soodustused, näiteks varajase tellija soodustus vms.
5.3. Kui reisiteenuse hind põhineb koos reisival perekonnal või rühmal ja nende reisi hind põhineb sellel, et kindel arv reisijaid elab koos ühes toas või reisib koos, on Reisikorraldajal õigus nõuda ja Reisijatel kohustus hüvitada Reisikorraldajale muutustest tingitud lisatasu.
5.4. Hinnagarantii kaitseb Reisijat ootamatute hinnalisade eest ja kehtib juhul, kui Reisija tasub kogumaksumuse reisi tellimisel. Eelduseks on see, et reisini on jäänud vähemalt 30 päeva.

6. TELLIMUSE MUUTMINE VÕI ANNULLEERIMINE
6.1. Voimalus tellimust kuludeta tühistada.
Reisijal on õigus reis kuludeta tühistada järgmistel tingimustel:
6.1.1.kui reisipaketi hinnatõus on vähemalt 1,5 kordne või on tegemist olulise reisiteenuse muutumisega. Reisija peab oma tühistamissoovist teatama 48 tunni jooksul pärast hinnatõusu või olulise muutuse teate saamist
6.1.2.Viie päeva jooksul peale reisi tellimist tingimusel, et reisini on tühistamishetkel jäänud vähemalt 30 päeva.
6.1.3. 24 tunni jooksul peale reisi tellimist, kui reisini on jäänud 30 -8 päeva.
6.1.4 Kui reisini on jäänud 7-0 päeva, ei ole reisi kuludeta annulleerimine võimalik.

6.2. Reisi tühistamine ilma mõjuva põhjuseta
6.2.1. Kui tühistamise hetkel on tellimisest möödas 5 päeva ja reisini on jäänud rohkem kui 30 päeva, siis reisi tühistamisel ettemaksu ei tagastata.
6.2.2. Kui reisini on 30 - 15 päeva, tagastatakse Reisijale 50 % reisipaketi maksumusest.
6.2.3. 14 - 7 päeva enne reisi algust tagastatakse Reisijale 25 % reisipaketi maksumusest.
6.2.4.Reisi tühistamisel vähem kui 7 päeva enne reisi algust on on Reisikorraldajal õigus jätta endale kogu reisi maksumus.

6.3.Tellimuse muutmine
6.3.1 Reisijal on õigus muuta nime, kuupäeva ja sihtkohta kuni 120 päeva enne reisi vabade kohtade olemasolul ilma lisatasu maksmata.
6.3.2. Punktis 6.3.1.toodud muutuste tegemine 20 - 120 päeva enne reisi algust maksab 32 eurot. Kui reisini on jäänud vähem kui 20 päeva, käsitletakse kõiki nimetatud muutuseid annulleerimisena.
6.3.3. Kui nimemuutusega kaasnevad otsesed kulud (viisa, kindlustus vms), tuleb Reisijal need hüvitada. Kui broneeringus muudetakse rohkem kui 1 nimi toa kohta, käsitleb Mainor Meelis seda tellimuse tühistamisena ja rakendab tavalisi annulleerimistingimusi.

6.4..Reisi tühistamine Mõjuva takistuse ilmnemisel
6.4.1 Reisijal on õigus Mõjuva Takistuse ilmnemisel reis annulleerida ja saada tagasi sissemakstud raha, millest on maha arvestatud ettemaks 200 eurot täiskasvanu ja 100 eurot lapse kohta Reisikorraldaja bürookulude katteks ning Reisikorraldaja poolt juba kantud otsesed kulud. Käesolevas punktis toodud sätted kehtivad ainult juhul, kui reisi tühistamine toimub rohkem kui 72 tundi enne reisi algust. Kui reisi tühistamine toimub 72 tundi või vähem enne reisi, siis kehtivad tavalised tühistamistingimused. Mõjuva Takistuse asjaoludest tekkinud kahjude hüvitamiseks soovitab Reisikorraldaja sõlmida reisikatkemiskindlustuse.
6.4.2. Võimalikud otsekulud on Reisikorraldaja reaalsed vältimatud kulutused (näit. viisa, hotellitrahv, lennutrahv, vms)
6.4.3. Mõjuv Takistus on: Reisija või tema lähedase haigestumine, õnnetusse sattumine, surm. Lähedasteks loetakse abikaasat, elukaaslast, vanemaid, lapsi, abikaasa või elukaaslase vanemaid, õdesid-vendi, lapselapsi, vanavanemaid, samuti kaaslast, kellega on kavatsetud reisile minna.
6.4.4. Reisija on kohustatud Mõjuvast Takistusest viivitamatult teatama. Tõend takistuse ilmnemise kohta (arstilt, politseist vms.) tuleb Reisikorraldajale esitada mitte hiljem kui 72 tunni jooksul peale Mõjuva Takistuse ilmnemist.

7.PAGASIVEDU CHARTERREISIDEL
7.1. Igal reisijal on lubatud kaasa võtta maksimaalselt 15 kg äraantavat pagasit (mõõdud max 115x70x40 cm), lisaks 5 kg käsipagasit lennukisalongi lubatud mõõtmete piires (1 ühik, mõõdud max 56x45x25 cm).

Lisapagas tellitakse ja tasutakse vähemat nädal enne reisi väljumist Mainor Meelise büroosse. Suusakottide arv on piiratud, seepärast ei vastuta reisikorraldaja selle eest, kui lennujaamas oilmneb, et ettetasumata suusapagas ei mahu lennule. Lisapagasi maksimumkaal on 8 kg suusareisidel, 12 kg golfireisidel.

Seega kokku on ühel reisijal lubatud pagasikaal maksimaalselt 28 kg (32 kg) pagasit sisaldades äraantavat pagasit, käsipagasit ja lisapagasit.

Reisikorraldaja palub segaduste vältimiseks veenduda oma pagasi kaalus ja vajadusel vormistada lisapagas reisi broneerimisel
7.3. Liinilendudega korraldatud suusareiside puhul kehtivad lennukompanii poolt kehtestatud pagasiveo reeglid.

8. RÜHMAJUHIGA REISID JA ISESEISVAD RÜHMAREISID
8.1 Rühmadel, mis on suuremad, kui 35 inimest, on kaasas rühmajuht, kes tutvustab koha peal sihtkohta, viib läbi ühisüritusi ja mõnel reisil (kui see on ette välja reklaamitud) viib läbi tasuta suusa ja/või lumelaua õpet.
Väiksemate rühmade puhul grupijuhti kaasas ei ole. Kaasa antakse põhjalik sihtkoha info ja transfeeri sujumist korraldab kontaktisik. Kui reisi tellimisel on lubatud rühmajuhi teenus, kuid rühmas ei ole piisavalt reisijaid, siis on reisikorraldajal õigus rühmajuhi teenusest loobuda. Sellisel juhul tagastatakse reisijale n.ö rühmajuhi tasu 40€.

 

Teenus- ja broneerimistasude normaalhinnad.

Broneerimistasud Euro
Lennupileti broneerimine 10
Laevapileti broneerimine 3,5
Kruiisi broneerimine 15
Hotellimajutuse broneerimine 8
Pakettreisi broneerimine 10
Mainor Meelise koostatud pakettreisi broneerimine 10
Autorendi broneerimine 13
Rongipiletite broneerimine 15
Bussipiletite või transfeeride broneerimine 10
Kindlustuspoliisi vormistamine 3
Muutmis- ja tühistamistasud  
Väljaostmata reisibroneeringu mitmekordne tühistamine või muutmine (ühekordne muutus tasuta) 10
Mainor Meelise Reisibüroost ostetud lennupileti tühistamine 25
Mainor Meelise Reisibüroost ostetud lennupileti muutmine 30
Väljaostetud või vormistatud laevapileti muutmine või tühistamine 3,5
Väjaostetud rongi või bussipileti muutmine või tühistamine 10
Väljaostetud pakettreisi muutmine või tühistamine 10
Arve ümbervormistamine 10
Kullerteenuse tasud  
Reisidokumendi kättetoimetamine Tallinnas, normaalteenus (tööpäeviti kell 13-17) 8
Reisidokumendi kättetoimetamine Tallinnas väljaspool normaalteenuse aega  (erikokkuleppel) 15
Muud tasud  
Konsultatsioonitasu

25.-/tund (reisi ostu korral

tagastatakse)

Pangaülekanne välismaale 15
Arhiveeritud dokumentidest koopia väljastamine 5
Viisateenused  
Saatkond Eestis (v.a. Venemaa, Valgevene, Ukraina, Kazahstan, Armeenia, Kõrgõstan, Uzbekistan, Azerbaidzaan, Moldova)

1-4 reisijat: 15

5< reisijat: 10

Saatkond Helsingis

1-4 reisijat: 40

5< reisijat: 35

Saatkond väljaspool Eestit ja Soomet (lisandub kullertasu)

1-4 reisijat: 20

5< reisijat: 10

E-viisa, Kuuba turistikaardi vormistamine

1-4 reisijat: 20

5< reisijat: 10

Venemaa, Valgevene, Ukraina, Kazahstan, Armeenia, Kõrgõstan, Uzbekistan, Azerbaidzaan, Moldova viisa vormistamine täpsusta tellimisel
Pabertaotlusankeedi täitmine 9
Täiendavate dokumentide saatmine Helsingis asuvatesse saatkondadesse 15

 

*Hindadele lisandub käibemaks

 

Üldised teenustasude tingimused:
(1) Reisibüroo ei tagasta teenustasu/broneerimismaksu, kui Klient tühistab, tagastab ja/või jätab kasutamata ostetud ja/või tellitud pileti või muu reisiteenuse.

(2) Antud teenustasud/broneerimismaksud kasseeritakse eraldiseisvaina ning ei ole seotud hankijatepoolsete võimalike täiendavate muutmistasude/trahvidega, vastavalt iga hankija poolt avaldatud tingimustele.

Püsiklientide teenustasud vastavalt eraldi kokkuleppele (allahindlused kuni 100 %).

Mainor Meelis jätab endale õiguse teha teenustasude normaalhindades muudatusi.